Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Domburg
gem. Veere (Zeeland)

't Groentje

Johan Georg Mezger

1838-1909
August Falise
1910

Domburg -  Johan Georg Mezger   Domburg -  Johan Georg Mezger

Beschrijving

Borstbeeld op rood-granieten voetstuk.

Opschriften

Dr Joh.G. Mezger
geb. 22 aug. 1838
overl. 3 mrt. 1909
zijne dankbare
patienten
en vereerders
Gesigneerd: Aug. Falise / 1910 / amsterdam

Informatiebord

ANWB-informatiebord:

MONUMENT Dr. MEZGER
Dit monument werd geplaatst ter herinnering aan de bekende Dr. J.G. Mezger (1838-1909) die o.a. ten behoeve van personen van koninklijke bloede zijn praktijk als "knijpdokter" uitoefende.

Kunstenaar

Opmerkingen

Uit Het nieuws van den dag : kleine courant van 29 september 1910:

Gedenkteeken voor Dr. Mezger

Te Domburg is hedenmiddag het gedenkteeken onthuld, dat aldaar opgericht is ter eere van wijlen Dr. J. G. Mezger, den man, die Domburg als badplaats bekend heeft doen worden in binnen- en buitenland en in vele vorstelijke kringen. Tegen twee uur vereenigden zich op het zoogenaamde »Groentje«, het pleintje waarop het gedenkteeken in overleg met den vervaardiger een plaats heeft gekregen, - een groot getal belangstellenden, o.a. leden der familie Mezger, leden van tien Gemeenteraad, bestuursleden der «Vereeniging tot bevordering der badplaatsbelangen«, velen met hunne echtgenooten, en verscheidene andere personen, die hebben bijgedragen in de kosten van het monument.
Ook was tegenwoordig de beeldhouwer Aug. Falise, uit Amsterdam, die geheel belangeloos dit werk had op zich genomen, als eene daad van piëteit jegens den man, die een zijner naaste bloedverwanten behandeld had.
Het eerst werd gesproken door den voorzitter van het huldigings-comité, den heer P. C. Labrijn, die in den aanvang zijner toespraak herinnerde, dat het thans zoo bloeiende Domburg nog betrekkelijk weinig jaren geleden het armste der arme dorpen van het eiland Walcheren was. Des zomers kwamen er enkele Middelburgsche families; maar er werd weinig of niets gedaan om de badplaats tot ontwikkeling te brengen.
Met de komst van Mezger is dat anders geworden. Van het oogenblik af, waarop hij in 1887 voor het eerst zijne nieuwgebouwde villa -Irma- betrok, was Domburg's afzondering gebroken en verrezen weldra hotels, pensions en villa's, die alle overvuld werden en eensklaps de gouden zon der welvaart boven Domburg's nederige stranden deden opgaan.
Daarom heeft Domburg's burgerij den man willen eeren, die, met afwijzing van schitterende aanbiedingen elders, het kleine Domburg heeft verkozen en daaraan is trouw gebleven.
Nadat de spreker het kleed had weggenomen dat het gedenkteeken tot dusver had verborgen gehouden, sprak hij woorden van lof en dank tot den bekwamen beeldhouwer, den heer Falise, voor het zoo uitnemend geslaagde borstbeeld, en voorts woorden van dank aan allen in en buiten Domburg, die door hunne bijdragen deze huldiging mogelijk hadden gemaakt.
Ten slotte richtte spreker tot den burgemeester namens het huldigings-comité het verzoek, dit gedenkteeken, een sieraad voor het dorp, voor de gemeente in eigendom te willen aanvaarden en onder zijn veilige hoede te nemen.
De burgemeester, dè heer L. J. van Voorthuijzen, aan dit verzoek gevolg gevende, dankte in de eerste plaats den gemeenteraad voor het afstaan van een door den beeldhouwer geschikt geacht terrein, en aanvaardde namens het gemeentebestuur het gedenkteeken, met de verzekering dat daarvoor zoo goed mogeljjk zal worden gezorgd.
Als eere-voorzitter van het plaatselijk comité sloot spreker zich gaarne aan bij het door den voorzitter gesprokene ten opzichte van den begaafden kunstenaar Auguste Falise, wien hij van harte gelukwenschte met den buitengewoon gelukkigen uitslag van zijn arbeid. Zonder hier te willen treden in eene uiteenzetting van de voortreffelijke eigenschappen van den uitnemenden Nederlander, wiens nagedachtenis hier gehuldigd wordt, wenschte de burgemeester nog als persoonlijk vriend zijne groote ingenomenheid te betuigen met de onbekrompen wijze, waarop de arbeid van het comité werd gesteund door zoovele vrienden en vereerders van Mezger. Aan het slot zijner toespraak vatte hij de karaktereigenschappen van den gestorvene samen in deze woorden: eenvoud, werkzaamheid en energie.
Daarna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om het borstbeeld ook van nabij te bewonderen. Het stelt Dr. Mezger voor op ongeveer zestigjarigen leeftijd en is geplaatst op een voetstuk van rood graniet. Aan de voorzijde daarvan staat de naam van den gehuldigde en op de achterzijde staan de woorden: «Van zijne vrienden en vereerders».
Het voetstuk is omhangen met een zwaren bronzen krans als guirlande opgenomen aan de hoeken en voorts ongeven door eene bardsteenen afsluiting met monumentaal hek. Het beeld ziet in de richting van den Oostkappelschen weg.

(Koninklijke Bibliotheek, Historische kranten). Johan Georg Mezger (ook Metzger) (Amsterdam 22 augustus 1838-Parijs 3 maart 1909), arts en masseur, die wordt gezien als een belangrijke grondlegger van de fysiotherapie. Te Amsterdam behandelde hij patiënten die tot de hoogste Europese adel behoorden en die hij voor een genezend zeebad naar Zandvoort verwees. Door zijn Middelburgse echtgenote kwam hij in Domburg terecht. De kwaliteiten van Domburg en zijn zeewater zullen het vast zijn geweest die dokter Mezger deden besluiten hier een villa te laten bouwen waar hij 's zomers patiënten kon ontvangen (Wikipedia en Geschiedenis van Zeeland).

Oude ansichtkaart(en)

 
Klik op een kaart voor vergroting.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°33'51" - O.L. 3°29'55")

Objectcode: ZE12aa; Opgenomen: 6 september 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.