Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Brouwershaven
gem. Schouwen-Duiveland (Zeeland)

Markt

Jacob Cats

Brouwershaven 1577 - Den Haag 1660
Nederlands dichter, jurist en politicus. Cats is ook bekend onder de naam "Vader Cats",
(Wikipedia)
Philippe Parmentier
1829/2010

Brouwershaven -  Jacob Cats   Brouwershaven -  Jacob Cats

Beschrijving

Witstenen beeld op voetstuk.

In februari 2010 is het beeld gerestaureerd en in de Nicolaaskerk geplaatst. Een replica staat thans op de Markt. Het standbeeld van Cats in zijn geboortestad Brouwershaven is het op twee na oudste standbeeld in Nederland. Ouder zijn alleen Erasmus in Rotterdam (1622) en Laurens Jansz. Coster in Haarlem (1723, staat in het Prinsenhof).
Het beeld is opgericht op initiatief van N. Vetten, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, afdeling Schouwen.

Het oorspronkelijke beeld, gefotografeerd 30 december 2007

Verslag van de onthulling in de Middelburgsche Courant van 19 december 1829:

BROUWERSHAVEN den 11 december. - Het bestuur van het departement Schouwen der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, gevestigd binnen deze stad, reeds lang werkzaam om een standbeeld van den geliefden Nederlandschen volks-dichter Jacob Cats, alhier in zijne geboorteplaats op te rigten, mogt heden deszelfs wensch vervuld zien.

Op dezen dag, tot de ontsluijering van het standbeeld bepaald, kondigde reeds vroeg het uitsteken der vlaggen van een ieders woning het begin der plegtigheid aan. Voor eene zeer groote menigte, ook van elders zamengevloeid, werd in de kerk eene doelmatige redevoering over de groote verdiensten van Jacob Cats gehouden, door den wel-eerw. heer N.E. Ernst Vetten, predikam te Renesse en Noordwelle, afgewisseld door toepasselijke gezangen, aangeheven door een koor van kinderen, en deze plegtigheid binnen het kerkgebouw met orgelspel gesloten, zoo als het geopend was. Na het eindigen derzelve begaf zich het bestuur, met de leden van het departement en de afgevaardigden uit de onderscheidene kollegien, naar de markt, waar, bij eene korte aanspraak van den voorzitter , het standbeeld ontbloot werd.

Verder werd deze dag in algemeene vreugde doorgebragt: het bestuur het departeraent had zorg gedragen, dat het huisje, waarin Jacob Cats geboren werd, versierd, de folio uitgave zijner gedichten, door dien volks-dichter zelven, met eene opdragt, aan zijne geboortestad ten geschenke gegeven, voor elk te zien was, en de behoeftigste ingezetenen des avonds onthaald werden; terwijl de leden van het departement, met een vriendschappelijk avondmaal, in de zaal hunner vergadering, welke geïllumineerd was, de plegtigheid van dezen gedenkwaardigen dag onder gepaste vrolijkheid besloten.

Het standbeeld, opgerigt in het midden der markt van deze stad, is vervaardigd van een duurzamen witten steen, bekend onder den naam van pierre de Rochefort, hoog 4 ellen 32 duimen, daaronder begrepen de pedestal van Escoscynschen steen, waarin randschriften gebeiteld zijn, welke den naam, de geboorteplaats, alsook den geboorte- en sterfdag van Jacob Cats vermelden. Het standbeeld zelf is een bewijs der uitstekende bekwaamheid en genie van den beeldhouwer, den heer P. Parmentier, te Gent.

Opschriften

ter
nagedagtenis
van
jacob cats

geboren
te
brouwershaven
1577

overleden
te
's gravenhage,
1660

is dit standbeeld
in
1829
opgerigt

Kunstenaar

Oude ansichtkaart(en)

       
Klik op een kaart voor vergroting.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°43'32" - O.L. 3°54'46")

Objectcode: ZE08aa; Opgenomen: 30 december 2007  / gewijzigd: 18 september 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt