Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Delden
gem. Hof van Twente (Overijssel)

Markt

Van Heeckeren van Wassenaer Lantaarn

Rodolphe Frédéric van Heeckeren van Wassenaer (Den Haag 1858 - Den Haag 1936)
eigenaar van Twickel

1894

Delden -  Van Heeckeren van Wassenaer Lantaarn   Delden -  Van Heeckeren van Wassenaer Lantaarn

Beschrijving

Dubbelarmige sierlantaarn op een zinken sokkel met pomp en twee bekkens.

Delden - Van Heeckeren van Wassenaer Lantaarn
Delden
Delden - Van Heeckeren van Wassenaer Lantaarn
Twickel
Delden - Van Heeckeren van Wassenaer Lantaarn
Van Heeckeren van Wassenaer

Opschriften

DANKBARE HULDE
van het bestuur en de burgerij
van Stad Delden
aan
Dr.R.F. BARON van HEECKEREN van WASSENAER
voor de door hem in de gemeente
aangelegde waterleiding
nov: 1894

Opmerkingen

Bericht over deze lantaarn in het Algemeen Handelsblad van 5 december 1894:

Feest te Delden

Te Delden is een monument onthuld, dat door de gemeente Stad-Delden en de burgerij is aangeboden aan den heer baron Van Heeckeren van Wassenaer, wonende op het kasteel Twickel, als hulde voor de waterleiding, welke de heer Van Heeckeren geheel voor zijne kosten in Delden heeft laten aanleggen.

Op het stadhuis, waar behalve het dagelijksch bestuur en de leden van den Raad van Stad-Delden, o.a. tegenwoordig waren de heeren H.P.N. Halbertsma, ingenieur te 's-Gravenhage, de ontwerper en uitvoerder van de waterleiding en W.J. Bitter, rentmeester vau Twickel en de commissie uit de ingezetenen voor het huldeblijk, werd de heer Van Heeckeren toegesproken door den burgemeester, den heer mr. P. Dozy, die hem hulde bracht voor het werk door hem in het belang der gemeente verricht. Aan het slot van zijn toespraak deelde de heer Dozy mede, dat het hem een groot genoegen was hier te kunnen constateeren, dat ook de Regeering het werk van den heer Van Heeckeren op hoogen prijs stelt, waarvan H.M. de Koningin-Regentes hem benoemd heeft tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Het monument is geplaatst op het marktplein tegenover het Stadhuis, en bestaat uit voetstuk met trappen van hardsteen, waarop geplaatst is het basement van zandsteen. Aan de voorzijde daarvan bevindt zich de inscriptieplaat waarboven het wapen der gem. Stad-Delden in kleuren. Links en rechts van dit wapenschild zijn aangebracht die van Van Heeckeren van Wassenaer en van Twickel, waaronder zich bevinden in den vorm van sierlijke leeuwenkoppen de uitmondingen van twee vorstvrije straatbronnen der waterleiding. Op het basement rust een lantaarn met twee armen van zwaar kunst-smeewerk, zwart geschilderd en goud gebronsd. De lantaarn is vervaardigd in de fabriek van den heer F.W. Braat te Delft en vormt met basement en voetstuk een schoon geheel, een sieraad voor de Stad-Delden.

Des avonds werd den heer Van Heeckeren een serenade gebracht.

Omtrent het werk zelf kunnen wij nog mededeelen, dat na tal van mislukte pogingen om het kasteel Twickel van goed zuiver water te voorzien, het maken van plannen werd opgedragen aan den heer Halbertsma, die het voorstel deed een aansluiting te maken aan de toen door hem aangelegde waterleiding te Almeloo, waarvan het water door de ervaring gebleken was van goede hoedanigheid te zijn. Dit voorstel werd aangenomen en dientengevolge een buisleiding van 100 mM. wijdte gelegd van Almeloo naar den watertoren te Twickel in de onmiddellijke nabijheid van het park geplaatst. Deze buisleiding heeft een lengte van 12 K.M. en mondt uit in een waterdichten kelder onder in den watertoren. Dezen toren heeft het uiterlijk aanzien van een fraaien uitzichtstoren en bevat een ijzeren hoogreservoir van 200 M3 inhoud en beneden eene machinekamer, waarin twee stoompompmachines om het water van den kelder naar het hoogreservoir op te voeren.

Het geheel is op zeer ruime schaal en zeer solide aangelegd zooals men dit op Engelsche kasteelen veelvuldig, maar op het vasteland van Europa slechts bij uitzondering aantreft.

Eindelijk sluit aan de leiding om het kasteel aan het buizennet naar en door Stad-Delden; in dat buizennet zijn aangebracht een groot aantal brandkranen, terwijl bovendien zijn geplaatst een 10-tal standpijpen of straatbronnen waaruit door de bewoners der stad steeds kosteloos water kan worden ontnomen.

Reacties

Reageer op dit beeld

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°15'45" - O.L. 6°42'44")

Objectcode: OV11ap; Opgenomen: 19 april 2013
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.