Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Poeldijk
gem. Westland (Zuid-Holland)

Voorstraat / Jan Barendselaan

Franciscus Verburch

Berkel 1616 - Poeldijk 1708
pastoor in het Westand (1647-1708, vanaf ca. 1655 te Poeldijk). Aan hem wordt de invoering van de tuinbouw en zelfs van de druivencultuur toegeschreven.
August Falise
Fond. Nat. des Bronzes anc. Firme A. Petermann (St. Gilles)
1931

Poeldijk -  Franciscus Verburch   Poeldijk -  Franciscus Verburch

Beschrijving

Standbeeld op marmeren voetstuk.

Uit Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad van 1 juni 1931:

HET VERBURCH-MONUMENT ONTHULD - Het Westland eert den grondlegger van de druivencultuur,P. Het Westland heeft vandaag den grondlegger van Westlands welvaart eer gebracht door de onthulling van het monument voor pastoor Verburch, die de grondlegger geweest is van de druivencultuur
Ter gelegenheid van deze onthulling, die te vier uur op het veilingterrein te Poeldijk, waar het monument een goede plaats verworven heeft, geschiedde, waren door het Verburch-comité verschillende autoriteiten uitgenoodigd, waaronder minister jhr. mr. Ch. M. Ruys de Beerenbrouck, de burgemeester van Den Haag, de gemeentebesturen uit het Westland, de rector-magnificus der Landbouw Hoogeschool te Wageningen prof. Sprenger, de burgemeester van Delft, August Falise ontwerper van het monument, J. Barendse voorzitter van den bond Westland, de verschillende veilingbesturen uit het Westland, mr. dr. Zaayer hoogheemraad van Delfland, benevens de besturen van Boeren- en Tuindersbonden.
Burgemeester G. W. Kampschoër van Monster, lid van de Tweede Kamer, heeft allen genoodigden 'n welkomstwoord toegeroepen. Zijn leedwezen sprak hij uit over de afwezigheid van den heer M. v. d. Hout, den ijverigen bondssecretaris, die door ziekte verhinderd was.
Het is heden zeide de heer Kampschoër, voor het Westland een dag van bijzondere beteekenis. De Westlanders gaan getuigenis afleggen van de groote hoogachting jegens den man, die als grondlegger kan worden beschouwd van de thans alom zoo hoog geroemde druivencultuur in het Westland.
Spr. vertolkte de groote vreugde, die de Westlanders bezielt, nu een lang gekoesterde wensch in vervulling gaat. Het standbeeld is er gekomen en waar anders, zoo vroeg de voorziter van het Verburch comité zich af, zou het een betere plaats kunnen vinden dan in het dorp, waar ruim twee eeuwen geleden pastoor Verburch 't grootste deel van zijn leven heeft gewoond en in hoogen ouderdom is gestorven? Spr. dankte allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit monument, in 't bijzonder wel den ontwerper, August Falise, voor dit mooie en geslaagde stuk werk.
Hierna noodigde de burgemeester den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw uit om tot de onthulling van het monument over te gaan.
Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck heeft vervolgens het monument onthuld en daarbij waardeerende woorden gericht tot hen, die aan de nagedachtenis van pastoor Verburch eer hebben willen bewijzen.
De heer J. Barendüe, voorzitter van den bond Westland, sprak tenslotte nog een rede uit, waarin hij in het bijzonder de aandacht heeft gevestigd op den zegenrijken arbeid, dien pastoor Verburch voor het Westland verricht heeft en constateerde met voldoening, dat het Westland nu haar dankbaarheid tegenover den grondlegger dier cultuur heeft willen toonen.
Hij droeg tenslotte het standbeeld namens de Westlandsche bevolking, als staande op het Monstersche grondgebied, aan deze gemeente over in beheer en onderhoud.
Burgemeester Kampschoër heeft beiden sprekers bijzonder dank gebracht. Als burgemeester van Monster verklaarde spr. in naam van het gansche gemeentebestuur, 't standbeeld in dank te aanvaarden.
Het monument is ontworpen door den bekenden beeldhouwer August Falise te Wageningen en stelt voor pastoor Verburch in priesterkleeding, in staande houding, de eene hand op de borst, terwijl de andere hand steunt op een voetstuk waarin, druiventrossen uitgehouwen zgn. De kosten van oprichting van het monument hebben f 10.000 bedragen. Het monument heeft voorloopig een plaats gevonden op het veilingsterrein te Poeldijk, doch zal later, als door de gemeente Monster een daarvoor bestemd plantsoen is aangelegd, naar het midden van dat plantsoen worden overgebracht.

(Koninklijke Bibliotheek, Historische kranten).

N.B. De auteurs van deze pagina zijn nakomelingen in de twaalfde generatie van Franciscus' broer Adriaen (Arij) Willeboortsz. Uytenbrouck (ca. 1615-1666) [in onze kwartierstaat heeft deze Adriaen nummer 3296].

Opschriften

franciscus verburch
1618-1708
grondlegger der druiventeelt
het dankbare westland

Linkerzijde:

dit monument is onthuld door
zijne excellentie
den minister van staat
jhr mr chjm ruijs de beerenbrouck
minister van binnenlandsche zaken
en landbouw
op 1 juni 1931

Rechterzijde:

het uitvoerend comité
g w kampschoer voorzitter
a c van ruijven secretaris
j barendse leden
m van der hout
j h crezee
ir j m riemens

Gesigneerd: aug. falise 1930
fonderie nat.le. des bronzes | j petermann | st gilles-bruxelles

Informatiebord

dit monument is verplaatst
in het kader van 800 jaar poeldijk
op 27 juni 1998
met dank aan
vsbfonds westland en gemeente monster

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°1'21" - O.L. 4°12'55")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZH71ae; Opgenomen: 29 april 2006
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt